Ο χωρος
Φωτογραφίες: Αυγέρη Λία, Γεωργίου Ελένη, Καμπουρίδου Κατερίνα
Επιγραφή: Χαριζάνη Δήμητρα
Logo, επαγγελματική κάρτα, flyer: kiwwi